REGULAMIN SKLEPU
 
Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.robotrobot.pl. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest:
 
Pracownia Robot Robot Marcin Sierakowski
Zachodnia 25b/60

91-055 Łódź
Nip: 775 238 16 46, Regon: 101312632
 
 Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:
 - mailowo: robotrobot@wp.pl
 - listownie: Pracownia Robot Robot, Zachodnia 25b/60, 91-055 Łódź
 - telefonicznie: 505 150 759

DEFINICJE

1. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
2. Dni Robocze -
oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

3. Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta

6. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia

7. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klientów o nowościach w Sklepie, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

8. Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępna pod tym linkiem: 

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

10. Rejestracja - usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego

11. Sklep Internetowy (Sklep) - Sklep internetowy dostępny pod adresem www.robotrobot.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

12. Towar - produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

14. Wyszukiwarka - usługa świadczona drogą elektroniczną; funkcjonalność umożliwiająca wyszukiwanie Towarów i treść w obrębie Sklepu

15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz.17.00

 
 
 
 
 
 
§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki zakładania Konta, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Osoba, która nie zaakceptowała postanowień Regulaminu nie może korzystać ze Sklepu.
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana   i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
 
 
§ II. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
 4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku zamówienia.
 5. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku Zamówienia, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
 8. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność online - po wpływie środków na konto.
 
§ III. CENY I PŁATNOŚĆ
 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy; (b) płatność Paypal (płatności kartami płatnicznymi lub przelewem) (c) płatność DOTPAY (płatności kartami płatnicznymi lub przelewem i inne)
 3. Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Na na żądanie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 5. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 7. Płatności można realizować następującymi kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 
§ IV. DOSTAWA
 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form: (a) za pośrednictwem firmy kurierskiej; (b) do siedziby firmy Sprzedawcy w celu odbioru osobistego Zamówienia (c) za pośrednictwem Paczkomatu (d) za pośrednictwem poczty polskiej.
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami transportu Towaru do Klienta.
 3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
 4. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
 5. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 
§ V. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Pracownia Robot RobotZachodnia 25b/60, 91-055 Łódź. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: robotrobot@wp.pl
 
§ VI. ZWROTY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
 
§ VII. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTORNICZNĄ
 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, prowadzenie Konta Klienta, Wyszukiwarki, Newsletter oraz Koszyka.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.
 4. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Klienta, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk zakładający konto. Klient może również stworzyć Konto w trakcie składania Zamówienia. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego przez Sklep na adres e-mail podany przez Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 6. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 
§ VIII. NEWSLETTER
 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.lovepolanddesign.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) akceptacje treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera, (c) uaktywnia ikonę wysyłania.
 3. Z chwilą wyświetlenia notyfikacji na stronie Sklepu o treści „Zapisano do subskrypcji”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres robotrobot@wp.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
§ IX. ZMIANA REGULAMINU
 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja Sklepu).
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 
§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 4. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie    z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Polityka Prywatności, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.03.2021 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl